Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
kapsamında, Hes Aydınlatma İth.İhr.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.’nin veri sorumlusu sıfatıyla
hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri
Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç,
şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine
ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Veri sorumlusu: Hes Aydınlatma İth.İhr.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Adres: Tevfik Bey Mah. Muammer Aksoy Cad. 3. KANARYA Sok. No:55
Küçükçekmece İSTANBUL
Tel: +90 (850) 888 2 999
Web sitesi: https://web.dunyaled.com.tr/
1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?
Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:
 Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
 Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri
ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik
takibi,
 Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama
faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Pazar araştırması yapılması,
 İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin
seçilmesi,
 İrtibat/iletişim sağlanması,
 İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan
ticari ilişkilerin yürütülmesi,
 İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,
 Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,
 Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap
verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının
devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,
 Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının
takibi,
 Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının
oluşturulması,
 Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin
sağlanması,
 Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm
soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
2. İşlenen kişisel verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve kanun
ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine
uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere
aktarılabilmektedir:
 Danışmanlar
 Denetim firmaları
 Hizmet alınan firmalar
 İşbirliği yapılan firmalar
 Müşteriler
 Pay sahipleri
 Tedarikçiler
 Teknopark yönetimi (Yönetici şirket)
 Bankalar ve finans kuruluşları
 Yargısal merciler ve kamu otoriterleri
 Yeniden satıcılar
 Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul A.Ş.,
Saklama Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu
3. Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve toplamamızın hukuki sebepleri nelerdir?
Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine
uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya
fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.
Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları
dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler,
başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web
Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya iii) Veri Sahibi
ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.
4. Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak şirketimize başvurarak kendinizle
ilgili;
 Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu
kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya
yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2. maddesi hükmü gereği
aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan
haklarınızı kullanamazsınız:
 Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.
 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması
için gerekli olması.
 Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı
vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname
suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.
Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz
gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir
şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya
gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin
eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve
araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu
hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak
gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı,
kötüniyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.